Vuokrasopimus muuttolaatikoille ja tarvikkeille

Multipalvelu Oy, y-tunnuksella FI31398218, osoite Jousimehentie 10, Helsinki, 00740 (jäljempänä myös Vuokranantaja) ja 

Vuokraaja, joka mainitaan muuttolaatikoiden ja tarvikkeiden vuokrasopimukseen (jäljempänä myös Sopimus) liitetyssä tilauslomakkeessa, 

Jäljempänä "osapuoli" tai yhdessä "osapuolet" ovat tehneet sopimuksen seuraavin ehdoin: 

1     Sopimuksen kohde

1.1 Sopimus antaa Vuokralaiselle vuokralle ottajalle kuuluvat muuttolaatikot ja tarvikkeet (jäljempänä: Vuokra-esine) käytettäväksi sopimuksessa ja tilauslomakkeessa ilmoitettuna määränä ja ajan.

1.2 Vuokra-esine on luovutettu ehjänä ja puhtaana.

1.3 Vuokralainen käyttää vuokrattua esinettä vain vuokratun kohteen luonteesta johtuviin tarkoituksiin. Vuokra Tuotetta saa käyttää vain tavallisesti kotitalouteen kuuluvien tavaroiden tai toimistotarvikkeiden siirtämiseen. Vuokratun muuttolaatikon käyttö vaarallisten aineiden kuljetukseen, jotka voivat vahingoittaa vuokrattua esinettä, on kielletty.

2     Sopimuksen voimaantulo ja voimassaolo

2.1 Sopimus on tehty ja se tulee voimaan, kun Vuokralleottaja on hyväksynyt vuokralaisen allekirjoittaman tilauslomakkeen ja kun vuokrasumma on maksettu vuokralle antajalle tai tilauslomakkeen perusteella laadittu lasku on vuokrattu sopimusasiakkaille. Sopimusasiakkaana on Vuokralainen, jonka kanssa Vuokranantaja on aiemmin sopinut selvitystoiminnasta. Sopimus on voimassa tilauslomakkeessa ilmoitetun vuokra-ajan loppuun asti.

2.2 Sopimuksen osapuolet tekevät tilauslomakkeeseen vastaavan huomautuksen vuokratun kohteen luovuttamisesta vuokralaiselle.

2.3 Jos Vuokralainen ei palauta vuokrattua esinettä vuokralle antajalle vuokra-ajan loppuun mennessä, sopimuksen voimassaoloaikaa pidennetään automaattisesti tilauslomakkeessa ilmoitetulla vuokra-ajan pituudella.

3     Vuokrattavana

3.1 Vuokralaisen on maksettava Vuokralle antajalle vuokrasopimus vuokratun kohteen käytöstä tilauslomakkeessa ilmoitetun hinnaston, vuokra-esineeksi tarkoitettujen muuttolaatikoiden ja lisävarusteiden määrän sekä vuokra-ajan pituuden mukaisesti.

3.2 Vuokralaisen on maksettava vuokra ennen vuokratun kohteen vastaanottamista vuokralle antajalle. Vuokra-ajan pidentyessä Vuokralle antajan tulee laskuttaa Vuokralaiselle jokaisesta pidennetystä vuokra-ajasta. Vuokralainen sitoutuu maksamaan laskut ajoissa. Vuokralle antajan sopimusasiakkaat maksavat vuokran tilauslomakkeen perusteella laaditun laskun mukaan, laskussa ilmoitettuihin ehtoihin.

4     Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

4.1 Vuokranantajalla on oikeus

4.1.1 tarkastaa vuokrakohteen tarkoituksenmukainen käyttö;

4.1.2 saada vuokrasopimus sovitussa määrässä ja ehdoissa sopimuksen ehtojen mukaisesti;

4.1.3 vaatia korvausta vuokralaisen aiheuttamista vahingoista.

4.2 Vuokralaisella on oikeus:

4.2.1 vastaanottaa vuokrattu esine käytettäväksi tilauslomakkeessa ilmoitettuun paikkaan ja aikaan edellyttäen, että Vuokranantaja on hyväksynyt tilauslomakkeen ja Vuokralainen on maksanut vuokrasumman tai Vuokralle antajalle on laskutettu lasku;

4.2.2 palauta vuokrakohde etukäteen tilauslomakkeessa ilmoitettuun paikkaan. Ennakkomaksun yhteydessä nykyistä vuokra-ajanjaksoa ei lasketa uudelleen.

4.3 Vuokranantajan on:

4.3.1 antaa vuokrattu esine vuokralaisen haltuun sopimuksen 4.2.1 kohdassa kuvatulla hetkellä;

4.3.2 antaa vuokralaisen käyttää vuokra-esinettä sopimuksen voimassaolon aikana.

4.4 Vuokralaisen on:

4.4.1 käyttää vuokraus objektia huolellisesti ja vuokrakohteen tarkoituksenmukaisesti;

4.4.2 olla tekemättä parannuksia tai lisäyksiä vuokra-esineeseen;

4.4.3 ilmoittaa vuokralle ottajalle välittömästi vaarasta vuokratulle esineelle ja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin niiden seurausten poistamiseksi;

4.4.4 ei anna vuokrattua esinettä kolmansien saataville ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa;

4.4.5 korvaa kokonaan vahingot, jotka aiheutuvat vuokratun kohteen tuhoutumisesta ja vahingoittumisesta, kun vuokrattu esine oli vuokralaisen hallussa, ellei hän todista, että tuhoaminen tai vahingoittuminen tapahtui olosuhteissa, jotka eivät johdu hänelle. Vuokralainen ei ole vastuussa vuokratun kohteen tavanomaisesta kulumisesta, huonontumisesta ja muutoksista, jotka johtuvat vuokratun kohteen sopimukseen perustuvasta käytöstä.

5     5 Osapuolten vastuu

5.1 Vuokralleottaja on vastuussa vuokratun kohteen säilyttämisestä aina vuokratun kohteen luovuttamisesta sen palauttamiseen (riskin siirto).

5.2 Osapuolet ovat vastuussa sopimuksen nojalla otettujen velvoitteiden laiminlyönnistä tai virheellisestä täyttämisestä sopimuksen ja Suomen tasavallan lainsäädännön mukaisesti.

5.3 Mikäli sopimuksesta johtuva taloudellinen velvoite viivästyy, Vuokranantajalla on oikeus vaatia viivästyskorkoa, joka on 0,2 prosenttia jokaisesta maksuviivästys päivästä maksettavasta summasta. Vuokranantajalla on oikeus siirtää vuokrasopimuksesta johtuva vaatimus perittäväksi kolmannelle osapuolelle.

5.4 Vuokranantaja ei ole vastuussa vuokratun esineen avulla varastoitujen tai kuljetettavien esineiden vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta.

6     Vaihtomaksu

6.1 Vuokralleottaja sitoutuu maksamaan vuokralle antajalle jälkimmäisen laskun perusteella vahingonkorvauksen, katoamisen, käyttö kelvottomuuden tai merkittävän vahingoittumisen, esimerkiksi väärinkäytön, tapauksessa:

6.1.1 muuttolaatikko: 80 euroa / kpl;

6.1.2 Käsikärry: 340 euroa / kpl;

6.2 Vuokranantaja ei yleensä vaadi takuuta. Vuokralle Ottajalla on kuitenkin oikeus vaatia Vuokralaiselta maksamaan vakuus vuokratusta esineestä ennen vuokratun kohteen luovuttamista tai vuokra-ajan aikana, jos ilmenee vuokratun kohteen säilymistä vaarantava olosuhde. Vakuuden määrä määritetään sopimuksen kohdassa 6.1 määritetyn hinnaston perusteella.

7     Sopimuksen irtisanominen

7.1 Sopimus päättyy:

7.1.1 sopimuksen kohdassa 2.1 määrätyn määräajan päättyessä, jos sopimusta ei jatketa automaattisesti seuraavaan vuokra-aikaan;

7.1.2 vuokratun kohteen tuhoutuessa, kadotessa tai käyttökelvottomana;

7.1.3 kun sopimus irtisanotaan muulla laissa tai sopimuksessa määritellyllä perusteella, mukaan lukien sopimuspuolen irtisanottu sopimus tai sopimuksen purkaminen;

7.1.4 Vuokralaisen konkurssi tai selvitystila.

7.2 Hyvästä syystä kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen poikkeuksellisella tavalla.

7.3 Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen milloin tahansa, jos vuokralleottaja ei maksa vuokrasopimusta ajoissa.

7.4 Sopimuspuoli purkaa sopimuksen tekemällä kirjallisen hakemuksen toiselle osapuolelle. Kirjallisessa hakemuksessa on ilmoitettava vuokrattu kohde, sopimuksen irtisanomispäivä ja sopimuksen irtisanomisen peruste.

8     Vuokratun kohteen siirto sopimuksen päättyessä

8.1 Vuokralaisen on luovutettava Vuokrattu esine Vuokralle antajalle Sopimuksen voimassaolon viimeisenä päivänä ja Vuokralleottajan on hyväksyttävä Vuokrattu esine. Vuokranantajan on tehtävä tilauslomakkeeseen muistiinpanoja vuokratuotteen palauttamisesta.

8.2 Vuokratun objektin siirron viivästyessä Vuokralaisen on maksettava vuokrasopimus ja muut sopimuksen mukaan maksettavat maksut lisäksi sopimussakko, joka on 1 prosentti vuokra-ajan vuokra summasta jokaisesta siirrossa viivästyneestä päivästä.

9     Loppusäännökset

9.1 Sopimuksen ehtoja voidaan muuttaa tai sopimusta voidaan täydentää vain osapuolten kirjallisella sopimuksella, lukuun ottamatta tapauksissa, joissa tarve muuttaa sopimusehtoja johtuu Suomen tasavallan lainsäädännöstä.

9.2 Sopimuksesta johtuvat ja siihen liittyvät riidat ratkaistaan sopimuspuolten kautta neuvottelujen avulla. Jos riitaa ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, osapuolilla on oikeus kääntyä tuomioistuimen puoleen erimielisyyden ratkaisemiseksi Suomen tasavallassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9.3 Erottamaton osa sopimusta on vuokralaisen täyttämä ja allekirjoittama ja vuokranantajan hyväksymä muuttolaatikoiden ja tarvikkeiden vuokraa-laatikoiden tilauslomake. Tilauslomake voidaan tehdä paperilla tai sähköisesti.

9.4 Allekirjoittamalla muuttolaatikoiden ja lisävarusteiden vuokrasopimuksen tilauslomakkeen, Vuokralainen vahvistaa, että hän on saanut tilauslomakkeen ja tämän muuttolaatikoiden ja tarvikkeiden vuokrasopimuksen ja on tietoinen niiden sisällöstä.

Olla yhteydessä

Multipalvelu muutto rakennustöitä siivous varastointi