Kolimiskastide ja -tarvikute rendileping

Multipalvelu Oy, registrikoodiga FI31398218, asukohaga Jousimehentie 10, Helsinki, 00740 (edaspidi ka Rendileandja) ja 

Rentnik, kes on nimetatud kolimiskastide ja –tarvikute rendilepingu (edaspidi ka Leping) lisaks oleval tellimislehel, 

Lepingus edaspidi viidatud ka kui Pool või ühiselt kui Pooled, on sõlminud Lepingu järgmistel tingimustel: 

1     Lepingu objekt

1.1     Lepinguga antakse Rentnikule kasutamiseks Rendileandjale kuuluvad kolimiskastid ja -tarvikud (edaspidi: Rendiobjekt) Lepingus toodud tingimustel ja tellimislehel näidatud koguses ja ajaks.

1.2     Rendiobjekt on üle antud tervena ja puhtana.

1.3     Rentnik kasutab Rendiobjekti ainult Rendiobjekti iseloomust tulenevatel eesmärkidel. Rendiobjekti tohib kasutada ainult majapidamisse tavapäraselt kuuluvate asjade või kontoritarvete kolimiseks. Rendiobjekti kasutamine ohtlikke ainete transportimiseks, mis võivad kahjustada Rendiobjekti, on keelatud.

2     Lepingu jõustumine ja kehtivus

2.1     Leping on sõlmitud ja jõustub Rentniku allkirjastatud tellimislehe aktsepteerimisel Rendileandja poolt ning rendisumma tasumisel Rendileandjale või tellimislehe alusel koostatud arve väljastamisel Rendileandja lepingulisele kliendile. Lepinguline klient on Rentnik, kellega Rendileandja on eelnevalt kokku leppinud arvelduste teostamise korra. Leping kehtib tellimislehel näidatud rendiperioodi lõpuni.

2.2     Rendiobjekti Rentnikule üleandmise kohta teevad Lepingu Pooled vastava märke tellimislehele.

2.3     Kui Rentnik ei tagasta rendiperioodi lõpuks Rendileandjale Rendiobjekti, pikeneb Lepingu kehtivus igakordselt automaatselt tellimislehel näidatud rendiperioodi pikkuse võrra.

3     Rent

3.1     Rentnik tasub Rendileandjale Rendiobjekti kasutamise eest renti vastavalt tellimislehel näidatud hinnakirjale, Rendiobjektiks olevate kolimiskastide ja -tarvikute kogusele ning rendiperioodi pikkusele.

3.2     Rentnik tasub renti enne Rendiobjekti vastuvõtmist Rendileandja juures. Rendiperioodi pikenemisel väljastab Rendileandja Rentnikule arve iga pikenenud rendiperioodi kohta. Rentnik kohustub arved tähtaegselt tasuma. Rendileandja lepingulised kliendid tasuvad renti vastavalt tellimislehe alusel koostatud arvele, arvel näidatud tähtajaks ja tingimustel.

4     Poolte õigused ja kohustused

4.1     Rendileandjal on õigus:

4.1.1     kontrollida Rendiobjekti sihipärast kasutamist;

4.1.2     saada kokkulepitud suuruses ja tähtaegadel renti vastavalt Lepingu tingimustele;

4.1.3     nõuda Rentniku poolt tekitatud kahju hüvitamist.

4.2     Rentnikul on õigus:

4.2.1     saada Rendiobjekt enda kasutusse tellimislehel märgitud asukohas ja ajal eeldusel, et Rendileandja on tellimislehe kinnitanud ning Rentnik on rendisumma tasunud või Rendileandja lepingulisele kliendile on arve väljastatud;

4.2.2     tagastada Rendiobjekt tellimislehel märgitud asukohta ennetähtaegselt. Ennetähtaegse tagastamise korral jooksva rendiperioodi rendi ümberarvestust ei tehta.

4.3     Rendileandja on kohustatud:

4.3.1     andma Rendiobjekti Rentniku valdusesse Lepingu punktis 4.2.1 kirjeldatud ajal;

4.3.2     võimaldama Rentnikul Lepingu kehtivuse ajal kasutada Rendiobjekti.

4.4     Rentnik on kohustatud:

4.4.1     kasutama Rendiobjekti hoolikalt ja vastavalt Rendiobjekti sihtotstarbele;

4.4.2     mitte tegema Rendiobjektile parendusi ega täiendusi;

4.4.3     teatama Rendileandjale viivitamatult ohust Rendiobjektile, võttes koheselt tarvitusele abinõud nende tagajärgede likvideerimiseks;

4.4.4     mitte andma Rendiobjekti kolmandate isikute kasutusse ilma Rendileandja eelneva kirjaliku loata;

4.4.5     hüvitama täielikult Rendiobjekti hävimisest ja kahjustumisest tuleneva kahju, mis tekib ajal, kui Rendiobjekt oli Rentniku valduses, kui ta ei tõenda, et hävimine või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast. Rentnik ei vastuta Rendiobjekti hariliku kulumise, seisukorra halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad Rendiobjekti lepingujärgse kasutamisega.

5     Poolte vastutus

5.1     Alates Rendiobjekti üleandmisest kuni selle tagastamiseni (riski üleminek) vastutab Rentnik Rendiobjekti säilimise eest.

5.2     Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest kannavad Pooled Lepingus ning Soome Vabariigi õigusaktides ettenähtud vastutust.

5.3     Iga Lepingust tuleneva rahalise kohustuse mittetähtaegse tasumise korral on Rendileandjal õigus nõuda viivist 0,2 protsenti tasumisele kuuluvast summast iga tasumisega viivitatud päeva eest. Rendileandjal on õigus loovutada rendilepingust tulenev nõue selle sissenõudmiseks kolmandale isikule.

5.4     Rendileandja ei vastuta Rendiobjekti abil hoiustatavate või transporditavate esemete kahjustumise või hävimise eest.

6     Asendustasu

6.1     Rendiobjekti hävimisel, kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel või olulisel määral kahjustamisel, näiteks lepingule mittevastava kasutamise korral, kohustub Rentnik maksma Rendileandjale viimase esitatud arve alusel kahjutasu järgmises ulatuses:

6.1.1     Kolimiskast: 80 eurot/tükk;

6.1.2     Käsikäru: 340 eurot/tükk;

6.2     Rendileandja üldjuhul ei nõua tagatist. Kuid Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult Rendiobjekti eest tagatise tasumist enne Rendiobjekti üleandmist või rendiperioodi ajal, kui ilmneb Rendiobjekti säilimist ohustav asjaolu. Tagatise suuruse määramisel lähtutakse Lepingu punktis 6.1 toodud hinnakirjast.

7     Lepingu lõppemine

7.1     Leping lõpeb:

7.1.1     Lepingu punktis 2.1 sätestatud tähtaja möödumisel, kui ei toimu lepingu automaatset pikenemist järgmiseks rendiperioodiks;

7.1.2     Rendiobjekti hävimisel, kadumisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel;

7.1.3     Lepingu lõppemisel muul seaduses või Lepingus toodud alusel, s.h Poole poolt Lepingust taganemisel või Lepingu ülesütlemisel;

7.1.4     Rentniku pankroti või likvideerimise korral.

7.2     Mõjuval põhjusel võib kumbki lepingupool Lepingu erakorraliselt üles öelda.

7.3     Rendileandja võib Lepingu igal ajal üles öelda, kui Rentnik jätab rendi tähtaegselt tasumata.

7.4     Lepingu ülesütlemine Poole poolt peab toimuma kirjaliku avalduse esitamisega teisele Poolele. Kirjalikus avalduses peab olema märgitud Rendiobjekt, Lepingu lõpetamise päev ja Lepingu lõpetamise alus.

8     Rendiobjekti üleandmine Lepingu lõppemisel

8.1     Rentnik on kohustatud Lepingu kehtivuse viimasel päeval andma Rendiobjekti Rendileandjale üle ja Rendileandja on kohustatud Rendiobjekti vastu võtma. Rendiobjekti tagastamise kohta teeb Rendileandja märke tellimislehele.

8.2     Rendiobjekti üleandmisega viivitamisel on Rentnik kohustatud peale Rendi ja muude Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvate maksete, tasuma leppetrahvi 1 protsendi rendiperioodi rendisummalt iga üleandmisega viivitatud päeva eest.

9     Lõppsätted

9.1     Lepingu tingimusi võib muuta või Lepingut täiendada ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel, v.a. juhtudel kui Lepingu tingimuste muutmise vajadus tuleneb Soome Vabariigi õigusaktidest.

9.2     Lepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse vastavalt Soome Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

9.3     Lepingu lahutamatuks osaks on Rentniku täidetud ja allkirjastatud ning Rendileandja poolt aktsepteeritud kolimiskastide ja -tarvikute rendilepingu tellimisleht. Tellimisleht võib olla vormistatud paberil või elektrooniliselt.

9.4     Kolimiskastide ja -tarvikute rendilepingu tellimislehe allkirjastamisega kinnitab Rentnik, et on kätte saanud tellimislehe ja käesoleva kolimiskastide ja -tarvikute rendilepingu ning on nende sisust teadlik.

Võta ühendust

Multipalvelu muutto rakennustöitä siivous varastointi